Ερυθρός Ξηρός Λημνιό Syrah Βιδιανό

Νοέ 24, 2018 | ΑΜΠΕΛΙ

Ενδείξεις αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων κατά την επισήμανση των παραγόμενων οίνων

ΑΜΠΕΛΙ

Written by torosidiswine

In

Με απόφαση του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων θεσπίζονται τα συμπληρωματικά μέτρα χρήσης των αναφερόμενων, σε αμπελουργική εκμετάλλευση, ενδείξεων κατά την επισήμανση των Ελληνικών οίνων.

Οι ενδείξεις
Κτήµα, 
Αµπελώνας (ες), 
Πύργος, 
Μοναστήρι, 
Κάστρο, 
Βίλα, 
Αρχοντικό, 
Μετόχι, 
Αγρέπαυλη, 
Αµπέλι(α), 
Ορεινό(α) Κτήµα(τα),
Ορεινός (οι) Αµπελώνας (ες) 
που αναφέρονται σε αμπελουργική εκμετάλλευση,

 

 

  

Κάθε αµπελουργική εκµετάλλευση που ενδιαφέρεται για αναγνώριση του δικαιώµατος χρήσης των ενδείξεων , υποβάλλει αίτηση στη αρµόδια ∆ΑΟΚ, όπου βρίσκονται οι αµπελώνες, συνοδευόµενη από τα νόµιµα αποδεικτικά έγγραφα ιδιοκτησίας και κατά περίπτωση µισθώσεως, η οποία διαβιβάζεται, προς εξέταση, στην Επιτροπή αµπελοοινικών θεμάτων.

 

χρησιμοποιούνται πάντοτε σε συνδυασµό µε το όνοµα της αμπελουργικής εκμετάλλευσης και αποκλειστικά στους οίνους µε Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ), εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Ο οίνος να έχει παραχθεί αποκλειστικά από σταφύλια που έχουν συγκοµιστεί από αµπελώνες της εκμετάλλευσης και η οινοποίηση να έχει εκτελεστεί εξ ολοκλήρου σε αυτή την εκμετάλλευση. 
β) Τα αµπελοτεµάχια της εκμετάλλευσης να βρίσκονται µέσα στην αντίστοιχη ζώνη παραγωγής οίνου ΠΟΠ ή ΠΓΕ (µε γεωγραφική ένδειξη Περιφερειακής Ενότητας ή μικρότερης αυτής).
γ) Τα αµπελοτεµάχια να βρίσκονται στην ίδια διοικητική ενότητα (∆ηµοτική Ενότητα ή ∆ηµοτική /Τοπική Κοινότητα). Εάν µέρος των αµπελοτεµαχίων της εκμετάλλευσης υπάγεται και σε περισσότερες από µία ∆ηµοτική / Τοπική Κοινότητα ή ∆ηµοτική Ενότητα, υπό την προϋπόθεση της παρ. β), τότε ολόκληρο το αµπελοτεµάχιο προσµετράται στην έκταση της περιοχής που δικαιούται τη συγκεκριµένη ένδειξη. 
δ) Η εκµετάλλευση να περιλαµβάνει ιδιόκτητους αµπελώνες έκτασης τουλάχιστον 5 στρεµµάτων.
ε) Εφόσον η εκµετάλλευση περιλαµβάνει ενοικιαζόµενα ή µε σύµβαση καλλιεργούµενα αµπελοτεµάχια ο χρόνος ενοικίασης ή σύµβασης πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 έτη και να αποδεικνύεται µε επίσηµα έγγραφα (π.χ συµβόλαιο).

στ) Για τη χρήση των ενδείξεων 
Κτήµα, Ορεινό(α) Κτήµα(τα), 
Ορεινός (οι) Αµπελώνας (ες),
Πύργος,
Μοναστήρι, 
Κάστρο,
Βίλα, 
Αρχοντικό,
Επιπλέον θα πρέπει να πληρούνται κατά περίπτωση, τα παρακάτω:
− Για την ένδειξη «Κτήµα» Το οινοποιείο της εκµετάλλευσης να βρίσκεται µέσα στην αντίστοιχη διοικητική ενότητα (∆ηµοτική Ενότητα ή ∆ηµοτική / Τοπική Κοινότητα).
Ειδικά για την ένδειξη «Ορεινό(α) Κτήµα(τα)» το σύνολο των αµπελοτεµαχίων να βρίσκεται σε υψόµετρο µεγαλύτερο από 500 μέτρα. 
− Για την ένδειξη «Ορεινός (οι) Αµπελώνας (ες)» Το σύνολο των αµπελοτεµαχίων να βρίσκεται σε υψόµετρο µεγαλύτερο από 500 µέτρα.
− Για την ένδειξη «Πύργος» Στον ιδιόκτητο αµπελώνα της εκµετάλλευσης, πρέπει να υπάρχει κτίσµα του οποίου η αρχιτεκτονική µορφή να δικαιολογεί την περιγραφή µε την ένδειξη «Πύργος», όπως αυτή χρησιµοποιείται στη συγκεκριµένη περιοχή. Επίσης, το οινοποιείο της εκµετάλλευσης πρέπει να βρίσκεται µέσα σε ένα από τα ιδιόκτητα αµπελοτεµάχια της εκµετάλλευσης.
− Για την ένδειξη «Μοναστήρι» Η εκµετάλλευση να ανήκει πραγµατικά σε ένα υπαρκτό Μοναστήρι και το οινοποιείο αυτής να βρίσκεται σε ένα από τα ιδιόκτητα αµπελοτεµάχιά της.
− Για την ένδειξη «Κάστρο» Στους ιδιόκτητους αµπελώνες της εκµετάλλευσης πρέπει να βρίσκονται κτίσµατα ή ερείπια ιστορικού Κάστρου. Το όνοµα του Κάστρου αυτού µπορεί να χρησιµοποιείται µόνο όταν είναι τοπωνύµιο και συµπίπτει µε το όνοµα του ΠΟΠ ή ΠΓΕ οίνου της περιοχής, ποτέ όµως συγχρόνως για ΠΟΠ και ΠΓΕ. Το οινοποιείο της εκµετάλλευσης πρέπει να βρίσκεται σε ένα από τα ιδιόκτητα αµπελοτεµάχια της εκµετάλλευσης. 
− Για τις ενδείξεις «Βίλα, Αρχοντικό». Στους ιδιόκτητους αµπελώνες της εκµετάλλευσης πρέπει να βρίσκονται κτίσµατα των οποίων η αρχιτεκτονική µορφή και ο χαρακτήρας να δικαιολογούν την επιγραφή τους µε τις ενδείξεις «Βίλα» ή «Αρχοντικό» αντιστοίχως. Το οινοποιείο της εκµετάλλευσης πρέπει να βρίσκεται σε ένα από τα ιδιόκτητα αµπελοτεµάχια της εκµετάλλευσης.

Οι ενδείξεις αυτές αναγράφονται στις ετικέτες των οίνων στην Ελληνική γλώσσα και µπορούν να επαναλαµβάνονται σε µία ή περισσότερες επίσηµες γλώσσες της Ένωσης.
Κάθε αµπελουργική εκµετάλλευση που ενδιαφέρεται για αναγνώριση του δικαιώµατος χρήσης των ενδείξεων , υποβάλλει αίτηση στη αρµόδια ∆ΑΟΚ, όπου βρίσκονται οι αµπελώνες, συνοδευόµενη από τα νόµιµα αποδεικτικά έγγραφα ιδιοκτησίας και κατά περίπτωση µισθώσεως, η οποία διαβιβάζεται, προς εξέταση, στην Επιτροπή αµπελοοινικών θεµάτων.
Κατά την διαδικασία εξέτασης της αίτησης, η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον ενδιαφερόµενο κάθε συµπληρωµατικό αποδεικτικό έγγραφο ή στοιχείο απαραίτητο κατά την κρίση της και µε απόφασή της εγκρίνει ή απορρίπτει την σχετική αίτηση. 
Στην περίπτωση απόρριψης, η απόφαση της Επιτροπής θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογηµένη.
Η απόφαση της Επιτροπής αποστέλλεται στην ενδιαφερόµενη εκµετάλλευση µε απόδειξη παραλαβής.

Πηγή: Απόφαση του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων με αριθμό 5067/117292. Καθορισµός προϋποθέσεων χρήσης της ένδειξης «όνοµα αµπελουργικής εκµετάλλευσης» στην επισήµανση των Ελληνικών οίνων. (ΦΕΚ Β΄2323/27.10.2015)

Our Wines

Shop

Μαλαγουζιά-Chardonnay

Related Articles

Related

Κριτήρια προτεραιότητας για τη χορήγηση αδειών φύτευσης αμπελιού

Προκειμένου να χορηγηθούν οι άδειες νέας φύτευσης εφαρμόζονται κριτήρια προτεραιότητας όπως αυτά έχουν επιλεγεί για την κάθε περιφέρεια κάθε αγροτεμάχιο λαμβάνει βαθμολογία στο κάθε κριτήριο με βάση τον συντελεστή βαρύτητας W και τον συντελεστή συμμόρφωσης Pt. Η...

read more

Αιτήσεις για άδειες φύτευσης αμπελιού για το 2024

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της Ψηφιακής Υπηρεσίας Υποβολής Αιτήσεων Αδειών Νέων Φυτεύσεων της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ, αίτηση- υπεύθυνη δήλωση από την 1 Σεπτεμβρίου μέχρι και...

read more

Μέχρι 20 Νοεμβρίου 2023 οι αιτήσεις για την αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων της αμπελουργικής περιόδου 2023-2024.

Η περίοδος εφαρμογής της παρέμβασης αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων στην χώρα μας αφορά την αμπελοοινική περίοδο 2023-2024.  Η παρέμβαση καλύπτει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δράσεις: α) την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων,...

read more