Έριζα Εμβολιασμένα Φυτά

Νοέ 24, 2018 | ΑΜΠΕΛΙ

Καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων 2016-2030

ΑΜΠΕΛΙ

Written by torosidiswine

In

Λεπτομέρειες για το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων που εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030 περιέχονται στον κανονισμό 516/2015.

 

Τα κράτη μέλη ταξινομούν τις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που επιτρέπεται να φυτεύονται, να αναφυτεύονται ή να εμβολιάζονται στα εδάφη τους προς οινοπαραγωγή.

Τα κράτη μέλη επιτρέπεται να ταξινομούν μόνον τις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που πληρούν τους εξής όρους:

α) η ποικιλία ανήκει στο είδος Vitis vinifera ή προέρχεται από διασταύρωση μεταξύ του είδους Vitis vinifera και άλλων ειδών του γένους Vitis·

 

β) η ποικιλία δεν είναι μία από τις ακόλουθες: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton και Hebermont.

Όταν μια οινοποιήσιμη ποικιλία αμπέλου διαγράφεται από την ταξινόμηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η εκρίζωση της εν λόγω ποικιλίας πραγματοποιείται εντός 15 ετών από τη διαγραφή της.

Τα κράτη μέλη των οποίων η οινοπαραγωγή δεν υπερβαίνει τα 50 000 εκατόλιτρα ανά αμπελουργική περίοδο, υπολογιζόμενη βάσει της μέσης παραγωγής κατά τις τελευταίες πέντε αμπελουργικές περιόδους, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ταξινόμησης .

Ωστόσο, και στα εν λόγω κράτη μέλη επιτρέπεται να φυτεύονται, να αναφυτεύονται ή να εμβολιάζονται προς οινοπαραγωγή μόνον οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που είναι σύμφωνες

 

 

 

 

Τα κράτη μέλη επιτρέπεται να ταξινομούν μόνον τις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που πληρούν τους εξής όρους:

α) η ποικιλία ανήκει στο είδος Vitis vinifera ή προέρχεται από διασταύρωση μεταξύ του είδους Vitis vinifera και άλλων ειδών του γένους Vitis·

 

β) η ποικιλία δεν είναι μία από τις ακόλουθες: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton και Hebermont.

 

 

 

Οι οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που ταξινομούνται δύνανται να φυτεύονται ή να αναφυτεύονται μόνο εφόσον έχει χορηγηθεί άδεια

Τα κράτη μέλη χορηγούν ετησίως άδειες για νέες φυτεύσεις που αντιστοιχούν στο 1 % του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων της επικράτειάς τους ως είχε την 31η Ιουλίου του προηγούμενου έτους.

Οι άδειες για αμπελοφυτεύσεις που προβλέπονται στον κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 χορηγούνται από το 2016 σύμφωνα με τον 561/2015 κανονισμό.

Οι άδειες αφορούν τις νέες φυτεύσεις, τις αναφυτεύσεις και τα δικαιώματα φυτεύσεων προς μετατροπή.

Οι άδειες νέων φυτεύσεων χορηγούνται σε ετήσια βάση.

Τα κράτη μέλη μπορούν:

α)

να εφαρμόζουν χαμηλότερο εθνικό ποσοστό από το 1%

β)

να περιορίζουν την έκδοση αδειών σε περιφερειακό επίπεδο, για συγκεκριμένες περιοχές, επιλέξιμες για την παραγωγή οίνων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή για περιοχές χωρίς γεωγραφική ένδειξη.

Όλοι οι περιορισμοί συμβάλλουν στη μεθοδική αύξηση των αμπελοφυτεύσεων, ορίζονται σε επίπεδο άνω του 0 % και στηρίζονται σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους ειδικούς λόγους:

α)

ανάγκη αποφυγής αποδεδειγμένου κινδύνου υπερπροσφοράς σε σχέση με τις προοπτικές των αμπελοοινικών προϊόντων στην αγορά, χωρίς την υπέρβαση των απαραίτητων μέτρων για την κάλυψη της ανάγκης αυτής·

β)

ανάγκη αποφυγής αποδεδειγμένου κινδύνου σημαντικής υποτίμησης μιας συγκεκριμένης προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης.

 Όταν τα κράτη μέλη αποφασίζουν να περιορίσουν τη συνολική διαθέσιμη έκταση που πρόκειται να διατεθεί για νέες φυτεύσεις, με τη μορφή αδειών δημοσιοποιούν τις αποφάσεις αυτές και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, μέχρι την 1η Μαρτίου.

Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη αποφασίσουν να κάνουν χρήση κριτηρίων για τη χορήγηση αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις, , οι αποφάσεις αυτές δημοσιοποιούνται έως την 1η Μαρτίου.

Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν δημοσιοποιήσουν τις σχετικές αποφάσεις εντός των προθεσμιών που ορίζονται, ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες για τη χορήγηση αδειών για νέες φυτεύσεις για το αντίστοιχο έτος:

α)

διαθεσιμότητα αδειών για νέες φυτεύσεις που αντιστοιχούν στο 1 % του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων της επικράτειάς τους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 63 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, και χωρίς άλλους περιορισμούς

β)

κατανομή εκταρίων κατ’ αναλογία σε όλους τους αιτούντες, ανάλογα με την έκταση για την οποία έχουν ζητήσει την άδεια, σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν την έκταση που διατίθεται.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών σχετικά με τους εφαρμοστέους κανόνες.

Μετά τη δημοσιοποίηση των απαιτούμενων αποφάσεων και το αργότερο την 1η Μαΐου, τα κράτη μέλη προκηρύσσουν την περίοδο για την υποβολή των αιτήσεων, η οποία πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον ένα μήνα.

Στις αιτήσεις προσδιορίζονται το συγκεκριμένο μέγεθος και η τοποθεσία της έκτασης στην εκμετάλλευση για την οποία πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια.

Εφόσον αποφασιστεί να μην υπάρχουν περιορισμοί ούτε κριτήρια σύμφωνα , τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν τους αιτούντες από την απαίτηση αναφοράς στην αίτηση της συγκεκριμένης τοποθεσίας της έκτασης στην εκμετάλλευση για την οποία πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια. Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν, κατά περίπτωση, για την εφαρμογή του καθεστώτος αδειοδότησης, συμπληρωματικές πληροφορίες από τους αιτούντες.

Εφόσον τα κράτη μέλη αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν ορισμένα κριτήρια για τη χορήγηση αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις, ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

α)

οι αιτήσεις αναφέρουν το αμπελοοινικό(ά) προϊόν (τα) το οποίο (τα οποία) ο αιτών προτίθεται να παραγάγει σε νεοφυτευθείσα(ες) έκταση(εκτάσεις), διευκρινίζοντας εάν προτίθεται να παραγάγει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

i)

οίνους με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης,

ii)

οίνους με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη,

iii)

οίνους χωρίς γεωγραφική ένδειξη και ένδειξη ποικιλίας σταφυλιών οινοποίησης,

β)

οι αιτήσεις περιλαμβάνουν πληροφορίες οικονομικού χαρακτήρα που αποδεικνύουν την οικονομική βιωσιμότητα του αντίστοιχου έργου βάσει ενός ή περισσοτέρων τυποποιημένων μεθοδολογιών οικονομικής ανάλυσης για γεωργικά επενδυτικά έργα.

γ)

οι αιτήσεις περιλαμβάνουν πληροφορίες οικονομικού χαρακτήρα που καταδεικνύουν τις δυνατότητες για αυξημένη ανταγωνιστικότητα (εκτάσεις προοριζόμενες για νέα φύτευση που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης και περιφέρειας).

δ)

οι αιτήσεις περιλαμβάνουν πληροφορίες οικονομικού χαρακτήρα που καταδεικνύουν τις δυνατότητες για αυξημένη ανταγωνιστικότητα(σχέδια βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων με γεωγραφικές ενδείξεις).

ε)

οι αιτήσεις περιλαμβάνουν πληροφορίες που αποδεικνύουν ότι το μέγεθος της εκμετάλλευσης του αιτούντος κατά το χρόνο της αίτησης είναι σύμφωνο με τα κατώτατα όρια που πρόκειται να θεσπιστούν από τα κράτη μέλη.

στ)

στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη απαιτούν από τους αιτούντες να αναλάβουν τις δεσμεύσεις , οι αιτήσεις περιλαμβάνουν τις εν λόγω δεσμεύσεις.

Εφόσον κάποια στοιχεία που αναφέρονται μπορούν να συγκεντρωθούν άμεσα από τα κράτη μέλη, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν στους αιτούντες να μην συμπεριλάβουν τα στοιχεία αυτά στις αιτήσεις τους.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής  τα κράτη μέλη ενημερώνουν τους μη επιλέξιμους αιτούντες σχετικά με τη μη επιλεξιμότητα των αιτήσεών τους δυνάμει της απόφασης για τα κριτήρια επιλεξιμότητας που θεσπίστηκε από τα κράτη μέλη. Οι αιτήσεις αυτές αποκλείονται από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας.

 Εφόσον η συνολική έκταση που καλύπτεται από τις επιλέξιμες αιτήσεις οι οποίες υποβλήθηκαν δεν υπερβαίνει την(τις) έκταση(εκτάσεις) που είναι διαθέσιμη(ες) , τα κράτη μέλη χορηγούν τις άδειες για το σύνολο της έκτασης που αποτέλεσε αντικείμενο αίτησης που υποβλήθηκε από τους παραγωγούς.

Εφόσον η συνολική έκταση που καλύπτεται από τις επιλέξιμες αιτήσεις οι οποίες υποβλήθηκαν υπερβαίνει την(τις) έκταση(εκτάσεις) που είναι διαθέσιμη(ες)  εφαρμόζουν τη διαδικασία επιλογής που προβλέπεται στο παράρτημα.

Τα κράτη μέλη, το αργότερο την 1η Αυγούστου, χορηγούν τις άδειες στους επιλεγμένους αιτούντες σύμφωνα με το αποτέλεσμα της εν λόγω διαδικασίας επιλογής. Εφόσον οι επιλέξιμες αιτήσεις δεν έχουν ικανοποιηθεί πλήρως, οι αιτούντες ενημερώνονται σχετικά με τους λόγους της απόφασης αυτής.

 Εφόσον η άδεια που χορηγήθηκε αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 50 % της έκτασης που ζητείται στην αίτηση, ο αιτών μπορεί να αρνηθεί την άδεια αυτή εντός ενός μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η άδεια.

Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών δεν υπόκειται στις διοικητικές κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 62 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι ο αντίστοιχος αριθμός εκταρίων διατίθεται για το ίδιο έτος, το αργότερο την 1η Οκτωβρίου, για τη χορήγηση αδειών στους αιτούντες στους οποίους χορηγήθηκε μόνο ένα μέρος της έκτασης που ζήτησαν σύμφωνα με το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής , και οι οποίοι δεν αρνήθηκαν τις αντίστοιχες άδειες. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να αποφασίσουν να διαθέσουν τα εκτάρια αυτά κατά το επόμενο έτος, πέραν του 1 % του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 63 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

 Οι παραγωγοί υποβάλλουν τις αιτήσεις για τη μετατροπή των δικαιωμάτων φύτευσης σε άδειες, από τις 15 Σεπτεμβρίου 2015.

Στις αιτήσεις προσδιορίζονται το συγκεκριμένο μέγεθος και η τοποθεσία της έκτασης στην εκμετάλλευση του αιτούντος για την οποία πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν τους αιτούντες από την απαίτηση αναφοράς στην αίτηση της συγκεκριμένης τοποθεσίας της έκτασης στην εκμετάλλευση για την οποία πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια. Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν, κατά περίπτωση, για την εφαρμογή του καθεστώτος αδειοδότησης, συμπληρωματικές πληροφορίες από τους αιτούντες.

Εφόσον, τα κράτη μέλη αποφασίσουν να παρατείνουν την προθεσμία υποβολής της αίτησης για τη μετατροπή των δικαιωμάτων φύτευσης σε άδειες πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2015, δημοσιοποιούν την απόφαση αυτή έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Στην περίπτωση αυτή, οι αιτήσεις για μετατροπή από τον παραγωγό μπορούν να υποβληθούν ανά πάσα στιγμή από τις 15 Σεπτεμβρίου 2015 και μέχρι το τέλος της χρονικής περιόδου που καθορίζεται από τα κράτη μέλη βάσει του πρώτου εδαφίου.

Αφού επαληθεύσουν ότι τα δικαιώματα φύτευσης για τα οποία έχει ζητηθεί μετατροπή , τα κράτη μέλη εκδίδουν τις άδειες, αυτομάτως.

Το χρονικό διάστημα μεταξύ της υποβολής της αίτησης για τη μετατροπή και της χορήγησης των αδειών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Ωστόσο, όταν η αίτηση υποβάλλεται πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2015, η περίοδος των τριών μηνών αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2016.

Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν, κατόπιν αίτησης του αιτούντος, ότι η φύτευση αμπέλου μπορεί να πραγματοποιηθεί σε έκταση της εκμετάλλευσης που είναι διαφορετική από τη συγκεκριμένη έκταση για την οποία έχει χορηγηθεί η άδεια, υπό τον όρο ότι η νέα έκταση έχει το ίδιο μέγεθος σε εκτάρια και ότι η άδεια αυτή εξακολουθεί να ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται όταν οι άδειες έχουν χορηγηθεί με βάση τη συμμόρφωση με ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας ή προτεραιότητας που συνδέονται με την τοποθεσία η οποία αναφέρεται στην αίτηση και η αίτηση τροποποίησης αναφέρει μία νέα συγκεκριμένη έκταση εκτός της εν λόγω τοποθεσίας.

Πηγή : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/561 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Απριλίου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων

Οι οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που ταξινομούνται δύνανται να φυτεύονται ή να αναφυτεύονται μόνο εφόσον έχει χορηγηθεί άδεια

Τα κράτη μέλη χορηγούν ετησίως άδειες για νέες φυτεύσεις που αντιστοιχούν στο 1 % του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων της επικράτειάς τους ως είχε την 31η Ιουλίου του προηγούμενου έτους.

Οι άδειες για αμπελοφυτεύσεις που προβλέπονται στον κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 χορηγούνται από το 2016 σύμφωνα με τον 561/2015 κανονισμό.

Οι άδειες αφορούν τις νέες φυτεύσεις, τις αναφυτεύσεις και τα δικαιώματα φυτεύσεων προς μετατροπή.

Οι άδειες νέων φυτεύσεων χορηγούνται σε ετήσια βάση.

Syrah έριζα φυτά

Our Wines

Shop

Related Articles

Related

Κριτήρια προτεραιότητας για τη χορήγηση αδειών φύτευσης αμπελιού

Προκειμένου να χορηγηθούν οι άδειες νέας φύτευσης εφαρμόζονται κριτήρια προτεραιότητας όπως αυτά έχουν επιλεγεί για την κάθε περιφέρεια κάθε αγροτεμάχιο λαμβάνει βαθμολογία στο κάθε κριτήριο με βάση τον συντελεστή βαρύτητας W και τον συντελεστή συμμόρφωσης Pt. Η...

read more

Αιτήσεις για άδειες φύτευσης αμπελιού για το 2024

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της Ψηφιακής Υπηρεσίας Υποβολής Αιτήσεων Αδειών Νέων Φυτεύσεων της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ, αίτηση- υπεύθυνη δήλωση από την 1 Σεπτεμβρίου μέχρι και...

read more

Μέχρι 20 Νοεμβρίου 2023 οι αιτήσεις για την αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων της αμπελουργικής περιόδου 2023-2024.

Η περίοδος εφαρμογής της παρέμβασης αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων στην χώρα μας αφορά την αμπελοοινική περίοδο 2023-2024.  Η παρέμβαση καλύπτει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δράσεις: α) την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων,...

read more