Έριζα Εμβολιασμένα Φυτά

Νοέ 24, 2020 | ΑΜΠΕΛΙ

Κριτήρια κατάταξης των αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών φύτευσης αμπελιού για το έτος 2019

ΑΜΠΕΛΙ

Written by torosidiswine

In

Τα κριτήρια για την κατάταξη των αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας φύτευσης αμπελιού με οινοποιήσιμες ποικιλίες είναι πέντε.

Κριτήριο Πρώτο
Παραγωγοί που φυτεύουν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι). Θεωρείται ότι εκπληρώνεται το κριτήριο αυτό, αν ο αιτών ανήκει σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:
α) Φυσικά πρόσωπα ηλικίας έως 40 ετών, κατά το έτος
υποβολής της αίτησης, που φυτεύουν οινοποιήσιμα αμπέλια για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι).
β) Νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους, θεωρείται ότι εκπληρώνουν το κριτήριο αυτό, εάν το φυσικό πρόσωπο που εγκαθίσταται ως επικεφαλής της εκμετάλλευσης και ασκεί αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο στο νομικό πρόσωπο, όσον αφορά τις αποφάσεις που συνδέονται με τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, φυτεύει για πρώτη φορά αμπέλια («νεοεισερχόμενος») και είναι ηλικίας έως 40 ετών, κατά το έτος υποβολής της αίτησης.
Εφόσον το νομικό πρόσωπο είναι αποκλειστικά ή από κοινού ελεγχόμενο από άλλο νομικό πρόσωπο, οι απαιτήσεις ισχύουν για κάθε φυσικό πρόσωπο που ασκεί τον έλεγχο επί αυτού του άλλου νομικού προσώπου.
 

 

 

 

 

 

Κριτήριο Πρώτο
Παραγωγοί που φυτεύουν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι).

Δεύτερο Κριτήριο
Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος

Τρίτο κριτήριο
Εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς

Τέταρτο Κριτήριο

Εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων.

Πέμπτο Κριτήριο
Προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού .

 

Η ιδιότητα του νεοεισερχόμενου βεβαιώνεται παράλληλα και αθροιστικά:
α) Από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών

β) Από το Αμπελουργικό Μητρώο με επιβεβαίωση της ύπαρξης ή όχι αμπελουργικής εκμετάλλευσης με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, με νόμιμα δικαιώματα φύτευσης, των αιτούντων παραγωγών.
γ) Από τον διασταυρωτικό έλεγχο των στοιχείων των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων των αιτούντων παραγωγών μεταξύ Αμπελουργικού Μητρώου και ΟΣΔΕ.

Για το πρώτο κριτήριο ορίζονται οι συντελεστές βαρύτητας W1 και οι συντελεστές συμμόρφωσης Pt1 με το κριτήριο, ως εξής:
Συντελεστής βαρύτητας W1 =0 ,30
Συντελεστής συμμόρφωσης Pt1 =10.
Για μη συμμόρφωση με το κριτήριο ο συντελεστής Pt1 λαμβάνει την τιμή 0.
 

Το πρώτο κριτήριο ισχύει για όλες τις ορισμένες περιφέρειες (Α, Β, και Γ). 

Δεύτερο Κριτήριο
Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος
Το κριτήριο εκπληρώνεται εάν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:
α) Ο αιτών δεν έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια και δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 να συμμορφωθεί για ελάχιστη περίοδο πέντε ετών με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 834/2007 του Συμβουλίου και κατά περίπτωση στον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ.889/2008 της Επιτροπής σε ολόκληρη την έκταση που προορίζεται για νέα φύτευση.
β) Ο αιτών έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και έχει εφαρμόσει τους κανόνες βιολογικής παραγωγής του πρώτου εδαφίου σε ολόκληρη την έκταση που έχει φυτευθεί με αμπέλια, επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν από την υποβολή της αίτησης.
γ) Ο αιτών δεν έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια και δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 να συμμορφωθεί για ελάχιστη περίοδο πέντε ετών με εθνικά συστήματα πιστοποίησης για ολοκληρωμένη διαχείριση στην παραγωγή σε ολόκληρη την έκταση που προορίζεται για νέα φύτευση.
δ) Ο αιτών έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και έχει εφαρμόσει εθνικά συστήματα πιστοποίησης για ολοκληρωμένη διαχείριση στην παραγωγή σε ολόκληρη την έκταση που κατέχει με αμπέλια επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν από την υποβολή της αίτησης.
ε) Το ή τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια που προσδιορίζονται στην εν λόγω αίτηση βρίσκονται σε πλαγιές με αναβαθμίδες.
 

Για τις περιπτώσεις όπου ο αιτών έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια απαιτείται πιστοποίηση από εγκεκριμένους Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν φυτεμένα αμπέλια ο αιτών υποχρεούται σε περίπτωση χορήγησης άδειας νέας φύτευσης να προσκομίσει στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. αμέσως μετά τη φύτευση, τη σύμβαση που έχει συνάψει με τον εγκεκριμένο φορέα πιστοποίησης. 

Για το κριτήριο ορίζονται οι συντελεστές βαρύτητας W2 και οι συντελεστές συμμόρφωσης Pt2 με το κριτήριο, ως εξής:
Συντελεστής βαρύτητας W2 = 0,10
Συντελεστής συμμόρφωσης Pt2 = 10.
Για μη συμμόρφωση με το κριτήριο ο συντελεστής Pt2 λαμβάνει την τιμή 0.
 

Το δεύτερο κριτήριο ισχύει για όλες τις ορισμένες περιφέρειες (Α, Β, και Γ). 

Τρίτο κριτήριο
Εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς

Το κριτήριο εκπληρώνεται αν το ή τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια που προσδιορίζονται στην αίτηση βρίσκονται σε ένα από τα ακόλουθα είδη περιοχών:
α) Περιοχές σε ορεινές εκτάσεις, σε υψόμετρο άνω των 500 m τουλάχιστον, μη συμπεριλαμβανομένων υψιπέδων.
β) Μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
 

Για το τρίτο κριτήριο ορίζονται οι συντελεστές βαρύτητας W3 και ο συντελεστής συμμόρφωσης Pt3 με το κριτήριο, ως εξής:
Συντελεστής βαρύτητας W3 = 0,10
Συντελεστής συμμόρφωσης Pt3 =10.
Για μη συμμόρφωση με το κριτήριο ο συντελεστής Pt3
λαμβάνει την τιμή 0.
 

Το τρίτο κριτήριο ισχύει για τις περιφέρειες Α και Β ενώ για την περιφέρεια Γ δεν ισχύει το στοιχείο α) του κριτηρίου. 

Τέταρτο Κριτήριο
Εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων.
Το κριτήριο θεωρείται ότι εκπληρώνεται αν κατά το χρόνο της αίτησης ο αιτών:
α) Διαθέτει σύμφωνα με τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου – Ο.Σ.Δ.Ε. του προηγούμενου έτους ελάχιστη έκταση γεωργικής εκμετάλλευσης 5 στρέμματα (0,5 ha) και επιπλέον,

β) διαθέτει σύμφωνα με τα στοιχεία του Αμπελουργικού Μητρώου -ως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του για το καθεστώς αδειοδότησης, αμπελουργική εκμετάλλευση με αμπελοτεμάχια με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και με νόμιμα δικαιώματα φύτευσης. Ανάλογα με τη συνολική έκτασή τους, κατατάσσεται σε μία από τις κατηγορίες, όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.
Στον παρακάτω πίνακα επίσης ορίζεται ο συντελεστής βαρύτητας W4 και οι συντελεστές συμμόρφωσης Pt4, ανάλογα με τις κατηγορίες του τέταρτου κριτηρίου , ενώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με το κριτήριο ο συντελεστής Pt4 λαμβάνει την τιμή 0.
 

 Πίνακες συντελεστών και κατηγορίες του κριτηρίου ανά περιφέρεια (Α, Β, και Γ) 

Περιφέρεια Α

Συντελεστής
Βαρύτητας W4

Κατηγορία κριτηρίου ανάλογα με την αμπελουργική εκμετάλλευση
με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που διαθέτει ο αιτών

Συντελεστής
συμμόρφωσης Pt4

0,35

> 3 έως και 30 στρέμματα

10

> 30,1 στρέμματα

7

 

Περιφέρεια Β

Συντελεστής
Βαρύτητας W4

Κατηγορία κριτηρίου ανάλογα με την αμπελουργική εκμετάλλευση
με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που διαθέτει ο αιτών

Συντελεστής
συμμόρφωσης Pt4

0,35

> 5 έως και 50 στρέμματα

10

> 50,1 στρέμματα

7

 

Περιφέρεια Γ

Συντελεστής
Βαρύτητας W4

Κατηγορία κριτηρίου ανάλογα με την αμπελουργική εκμετάλλευση
με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που διαθέτει ο αιτών

Συντελεστής
συμμόρφωσης Pt4

0,35

> 3 έως και 30 στρέμματα

10

> 30,1 στρέμματα

7

 

Πέμπτο Κριτήριο
Προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού .

Το ανωτέρω κριτήριο θεωρείται ότι εκπληρώνεται αν ο αιτών δεν διαθέτει αμπελουργικές εκτάσεις χωρίς άδεια,  ή χωρίς δικαίωμα φύτευσης.

Συντελεστής βαρύτητας W5 = 0,15
Συντελεστής συμμόρφωσης Pt5 =10.
Για μη συμμόρφωση με το κριτήριο ο συντελεστής Pt5 λαμβάνει την τιμή 0.

Πηγή : Υπουργική Απόφαση 586/35408 (ΦΕΚ Β΄ 613/26.02.2019) «Τροποποίηση της 609/16822/14-02-2017 υπουργικής απόφασης «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1308/2013, (ΕΕ) αριθμ. 2015/560 και (ΕΕ) αριθμ. 2015/561, σχετικά με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις (ΦΕΚ 600 Β΄)»

Syrah έριζα φυτά

Our Products

Shop

Related Articles

Related

Κριτήρια προτεραιότητας για τη χορήγηση αδειών φύτευσης αμπελιού

Προκειμένου να χορηγηθούν οι άδειες νέας φύτευσης εφαρμόζονται κριτήρια προτεραιότητας όπως αυτά έχουν επιλεγεί για την κάθε περιφέρεια κάθε αγροτεμάχιο λαμβάνει βαθμολογία στο κάθε κριτήριο με βάση τον συντελεστή βαρύτητας W και τον συντελεστή συμμόρφωσης Pt. Η...

read more

Αιτήσεις για άδειες φύτευσης αμπελιού για το 2024

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της Ψηφιακής Υπηρεσίας Υποβολής Αιτήσεων Αδειών Νέων Φυτεύσεων της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ, αίτηση- υπεύθυνη δήλωση από την 1 Σεπτεμβρίου μέχρι και...

read more

Μέχρι 20 Νοεμβρίου 2023 οι αιτήσεις για την αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων της αμπελουργικής περιόδου 2023-2024.

Η περίοδος εφαρμογής της παρέμβασης αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων στην χώρα μας αφορά την αμπελοοινική περίοδο 2023-2024.  Η παρέμβαση καλύπτει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δράσεις: α) την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων,...

read more