Έριζα Εμβολιασμένα Φυτά

Apr 13, 2024 | VINEYARD

Κριτήρια προτεραιότητας για τη χορήγηση αδειών φύτευσης αμπελιού

VINEYARD

Written by torosidiswine

In

Προκειμένου να χορηγηθούν οι άδειες νέας φύτευσης εφαρμόζονται κριτήρια προτεραιότητας όπως αυτά έχουν επιλεγεί για την κάθε περιφέρεια κάθε αγροτεμάχιο λαμβάνει βαθμολογία στο κάθε κριτήριο με βάση τον συντελεστή βαρύτητας W και τον συντελεστή συμμόρφωσης Pt.

Η κατάταξη των επιλέξιμων μεμονωμένων αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά με εφαρμογή του γενικού τύπου:

Pt = W1 * Pt1 + W2 * Pt2 + W3 * Pt3 + W4 * Pt4 + W5* Pt5

Όπου:

Pt = σύνολο βαθμών που αποδίδονται σε μια συγκεκριμένη μεμονωμένη αίτησηW1, W2, W3, W4, W5 = συντελεστής βαρύτητας κριτηρίων

Pt1, Pt2, Pt3, Pt4, Pt5 = συντελεστής συμμόρφωσης με τα κριτήρια

Όταν η μεμονωμένη αίτηση περιλαμβάνει περισσότερα του ενός αγροτεμάχια , η βαθμολόγηση υπολογίζεται για κάθε αιτούμενο αγροτεμάχιο ξεχωριστά.

 

 

 

 

 

   

Κριτήρια προτεραιότητας

 

 

Κριτήριο Α

Παραγωγοί που φυτεύουν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι),

Κριτήριο Β

Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος.

  • Βιολογική παραγωγή
  • Ολοκληρωμένη διαχείριση
  • Φύτευση σε πλαγιές και αναβαθμίδες

Κριτήριο Γ

Εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς

  • περιοχές σε ορεινές εκτάσεις, σε υψόμετρο άνω των 500m τουλάχιστον, μη συμπεριλαμβανομένων υψιπέδων.
  • σε νησιωτικές περιοχές (εκτός Κρήτης και Εύβοιας)

Κριτήριο Δ

Εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των μικρών και μεσαίων Εκμεταλλεύσεων

Κριτήριο Ε

Μέλλος Συλλογικού φορέα

  • Οινοποιητικός συνεταρισμός
  • Αναγνωρισμένη ομάδα παραγωγών / αναγνωρισμένη οργάνωση παραγωγών αμπελοοινικού τομέα

Πηγή : Απόφαση 916/102034/08.04.2024 , Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (Ε.Κ) αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 2018/273 και (Ε.Ε) αριθ. 2018/274, σχετικά με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις.

Related Articles

Related

Αιτήσεις για άδειες φύτευσης αμπελιού για το 2024

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της Ψηφιακής Υπηρεσίας Υποβολής Αιτήσεων Αδειών Νέων Φυτεύσεων της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ, αίτηση- υπεύθυνη δήλωση από την 1 Σεπτεμβρίου μέχρι και...

read more

Our Wines

Shop