Έριζα Εμβολιασμένα Φυτά

Nov 10, 2018 | VINEYARD

Εκτάσεις που δεν χρειάζονται άδεια για τη φύτευση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπελιού

VINEYARD

Written by torosidiswine

In

Δεν απαιτείται άδεια για τη φύτευση ή αναφύτευση

 • εκτάσεων που προορίζονται για πειραµατικούς σκοπούς,
 • για τη σύσταση µητρικών φυτειών εµβολιοληψίας,
 • για εκτάσεις των οποίων ο οίνος ή τα αµπελοοινικά προϊόντα προορίζονται αποκλειστικά και για ιδία κατανάλωση και
 • για εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση, λόγω αναγκαστικών απαλλοτριώσεων υπέρ του δηµοσίου συµφέροντος, οι οποίες προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο.

 Οι εκτάσεις που προορίζονται για πειραµατικούς σκοπούς ή για τη σύσταση µμητρικών φυτειών εµβολιοληψίας που φυτεύτηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2016 έπειτα από χορήγηση δικαιωμάτων νέας φύτευσης σύμφωνα µε:

α) το άρθρο 7 της αριθ. 659/9588/24-01-2013 (Β΄160) ΚΥΑ ,όπως κάθε φορά ισχύει, όσον αφορά εκτάσεις που προορίζονται για πειραµατικούς σκοπούς και

β) τα άρθρα 4, 6 και 10 της µε αριθ. 3967/41140/2-4-2012 (Β΄1080) απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, όπως κάθε φορά ισχύει, όσον αφορά εκτάσεις που προορίζονται για τη σύσταση µητρικών φυτειών εµβολιοληψίας, συνεχίζουν να συµµορφώνονται µετά την ηµεροµηνία αυτή µε τους όρους που καθορίζονται για τη χρήση των εν λόγω δικαιωµάτων µέχρι το τέλος της περιόδου του πειράµατος ή της περιόδου παραγωγής των µητρικών φυτειών εµβολιοληψίας, για την οποία έχουν χορηγηθεί.

 

 

 

Δεν απαιτείται άδεια για τη φύτευση ή αναφύτευση

 • εκτάσεων που προορίζονται για πειραµατικούς σκοπούς,
 • για τη σύσταση µητρικών φυτειών εµβολιοληψίας,
 • για εκτάσεις των οποίων ο οίνος ή τα αµπελοοινικά προϊόντα προορίζονται αποκλειστικά και για ιδία κατανάλωση και
 • για εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση, λόγω αναγκαστικών απαλλοτριώσεων υπέρ του δηµοσίου συµφέροντος, οι οποίες προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο.

   

   

   

   

   

   

   

  Τα προϊόντα που παράγονται από σταφύλια που προέρχονται από εκτάσεις που προορίζονται για πειραματικούς σκοπούς ή για τη σύσταση µμητρικών φυτειών εµβολιοληψίας δεν µμπορούν να διατεθούν στην αγορά καθ’ όλη τη διάρκεια της πειραµατικής περιόδου ή της παραγωγής των µητρικών φυτειών εµβολιοληψίας.

   Μαλαγουζιά 2022

   Τα προϊόντα που παράγονται από σταφύλια που προέρχονται από εκτάσεις που προορίζονται για πειραµατικούς σκοπούς ή για τη σύσταση µητρικών φυτειών εµβολιοληψίας δεν µπορούν να διατεθούν στην αγορά καθ’ όλη τη διάρκεια της πειραµατικής περιόδου ή της παραγωγής των µητρικών φυτειών εµβολιοληψίας.

   Μετά το πέρας των εν λόγω περιόδων, ο παραγωγός είτε:

   α) λαµβάνει άδεια σύµφωνα µε τα άρθρα 64 ή 68 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη σχετική έκταση, ούτως ώστε τα σταφύλια που παράγονται στην εν λόγω έκταση και τα αµπελοοινικά προϊόντα που παράγονται από τα σταφύλια αυτά να µπορούν να διατίθενται στο εµπόριο· είτε

   β) εκριζώνει τη σχετική έκταση µε δικά του έξοδα, σύµφωνα µε το άρθρο 71 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

   Η φύτευση ή αναφύτευση από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εκτάσεων των οποίων τα αµπελοοινικά προϊόντα προορίζονται αποκλειστικά για ιδία κατανάλωση πρέπει να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

   α) η έκταση δεν υπερβαίνει τα 0,1 εκτάρια (ha)

   β) το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δεν ασχολείται µε την εµπορική παραγωγή οίνου ή την εµπορική παραγωγή άλλων αµπελοοινικών προϊόντων.

    Οι φυτεύσεις που αφορούν εκτάσεις που προορίζονται για πειραµατικούς σκοπούς ή για τη σύσταση µητρικών φυτειών εµβολιοληψίας ή για ιδία κατανάλωση δεν υπόκεινται σε κοινοποιήσεις στην Ε.Ε.

   Ο παραγωγός που απώλεσε ένα αµπελώνα, λόγω αναγκαστικών απαλλοτριώσεων υπέρ δηµοσίου συµφέροντος, βάσει του εθνικού δικαίου, έχει το δικαίωµα να φυτέψει νέα έκταση, υπό την προϋπόθεση

   α) ότι ο αµπελώνας υπό απαλλοτρίωση δεν είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί και

   β) ότι η νεοφυτευθείσα έκταση δεν υπερβαίνει το 105 % από άποψη καθαρής καλλιέργειας της έκτασης που έχασε.

   Πηγή :ΥΑ 1011/21054/18.02.2016 “Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 2015/560 και (Ε.Ε) αριθ. 2015/561,σχετικά με τη διαχείριση του αμπελουργικού δυναμικού”.

   Our Wines

   Shop

   Μαλαγουζιά-Chardonnay

   Related Articles

   Related

   Κριτήρια προτεραιότητας για τη χορήγηση αδειών φύτευσης αμπελιού

   Προκειμένου να χορηγηθούν οι άδειες νέας φύτευσης εφαρμόζονται κριτήρια προτεραιότητας όπως αυτά έχουν επιλεγεί για την κάθε περιφέρεια κάθε αγροτεμάχιο λαμβάνει βαθμολογία στο κάθε κριτήριο με βάση τον συντελεστή βαρύτητας W και τον συντελεστή συμμόρφωσης Pt. Η...

   read more

   Αιτήσεις για άδειες φύτευσης αμπελιού για το 2024

   Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της Ψηφιακής Υπηρεσίας Υποβολής Αιτήσεων Αδειών Νέων Φυτεύσεων της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ, αίτηση- υπεύθυνη δήλωση από την 1 Σεπτεμβρίου μέχρι και...

   read more