Έριζα Εμβολιασμένα Φυτά

Νοέ 24, 2018 | ΑΜΠΕΛΙ

Φύτευση Νέου Αμπελιού – Άδεια εγκατάστασης νέου Αμπελιού και προμήθειας αντιφυλλοξηρικών μοσχευμάτων αμπέλου

ΑΜΠΕΛΙ

Written by torosidiswine

In

Oι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής χορηγούν στον κάτοχο “δικαιώματος φύτευσης” πριν τη φύτευση του νέου αμπελώνα και για ισοδύναμη έκταση, «Άδεια εγκατάστασης αμπελώνα και προμήθειας αντιφυλλοξηρικών μοσχευμάτων αμπέλου», λαμβάνοντας υπόψη την περιεκτικότητα του εδάφους σε CaCo3 και των άλλων τεχνικών χαρακτηριστικών. Ο κάτοχος δικαιώματος φύτευσης, πριν τη φύτευση του νέου αμπελώνα θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) Το πολλαπλασιαστικό υλικό που θα χρησιμοποιήσει θα πρέπει να πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση 258676/29−09−2003 «Τεχνικός κανονισμός ελέγχου και πιστοποίησης των υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού της αμπέλου» (ΦΕΚ 1517/Β΄/2003) όπως κάθε φορά ισχύει και όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 282465/18−08−2006 (ΦΕΚ 1412/Β΄/2006), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 68/193/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού της αμπέλου.

β) Είναι υποχρεωτική η χρήση αντιφυλλοξηρικών υποκειμένων αμπέλου για όλη την επικράτεια, εκτός των νησιών Θήρας και Θηρασίας, όπου λόγω ειδικών εδαφοκλιματικών συνθηκών δεν μπορεί να αναπτυχθεί η φυλλοξήρα, στα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτόριζα υποκείμενα.

 

 

 

 

Είναι υποχρεωτική η χρήση αντιφυλλοξηρικών υποκειμένων αμπέλου για όλη την επικράτεια, εκτός των νησιών Θήρας και Θηρασίας, όπου λόγω ειδικών εδαφοκλιματικών συνθηκών δεν μπορεί να αναπτυχθεί η φυλλοξήρα, Στα νησιά αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτόριζα υποκείμενα.

 

 

γ) Η φύτευση πραγματοποιείται με τις συνιστώμενες και επιτρεπόμενες ποικιλίες σύμφωνα με την αριθ. 814/16068/05−02−2014 (Β΄225) απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ταξινόμηση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου και ποικιλιών σταφιδοποιίας», όπως κάθε φορά ισχύει.

δ) Η εγκατάσταση της νέας αμπελοφυτείας πραγματοποιείται με ελάχιστο αριθμό πρέμνων 250 ανά στρέμμα και για τα νησιά του Αιγαίου πελάγους 200 πρέμνα ανά στρέμμα.

ε) Να διαθέτει κατά περίπτωση τους ακόλουθους τίτλους ιδιοκτησίας:

(i)Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια, οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας/κυριότητας ως εξής:

  • Συμβόλαια αγοράς νομίμως μεταγραμμένα,
  • Αποδοχή κληρονομιάς,
  • Αποδεικτικά δωρεάς ακινήτων,
  • Κτήση με προσκύρωση,
  • Με δικαστική απόφαση απονομή κυριότητας,
  • Κληρονομητήριο.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου υπάρχει αδυναμία προσκόμισης από τον ιδιοκτήτη οποιουδήποτε από τους παραπάνω τίτλους κυριότητας, τότε αυτός μπορεί να προσκομίσει αντίγραφο του εντύπου Ε9 της φορολογικής του δήλωσης του αμέσως προηγούμενου οικονομικού έτους, στο οποίο πρέπει να φαίνεται δηλωμένο το συγκεκριμένο τεμάχιο, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται σ’ αυτό είναι αληθή.

ii). Για τα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν συμβολαιογραφικά έγγραφα, ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης (ενοικιαστήρια) ή χρησιδάνεια, τα οποία πρέπει να:

  • αναγράφουν υποχρεωτικά τον Α.Φ.Μ. τόσο του ιδιοκτήτη, όσο και του ενοικιαστή,
  • αναφέρουν αναλυτικά τα στοιχεία των αγροτεμαχίων (τοποθεσία, έκταση, χαρτογραφικό κωδικό όπου είναι διαθέσιμος, κλπ) και τη χρονική περίοδο της μίσθωσης,
  • έχουν θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των αντισυμβαλλόμενων μερών (αφορά τα ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης που δε θεωρούνται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και τα χρησιδάνεια).

Για τα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια η διάρκεια μίσθωσης θα πρέπει να είναι άνω των επτά (7) ετών. Παραστατικά κατοχής για μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια, τα οποία υπεγράφησαν σε παρελθόντα χρόνο γίνονται δεκτά, εφόσον η διάρκεια νόμιμης κατοχής που αναγράφουν σε σχέση με την ημερομηνία υπογραφής τους, καλύπτει και το ανωτέρω χρονικό διάστημα των άνω των επτά (7) ετών.

Στην περίπτωση που o παραγωγός δεν έχει στην κατοχή του άλλα αμπελοτεμάχια και επιθυμεί την φύτευση αμπελώνα του οποίου τα προϊόντα προορίζονται αποκλειστικά για οικογενειακή κατανάλωση, η αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/ Αγροτικής Οικονομίας χορηγεί μόνο «Άδεια εγκατάστασης αμπελώνα και προμήθειας αντιφυλλοξηρικών μοσχευμάτων αμπέλου» για έκταση η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) στρέμμα.

Στην περίπτωση που παραγωγός κάτοχος αμπελοτεμαχίου του οποίου τα προϊόντα προορίζονται αποκλειστικά για οικογενειακή κατανάλωση επιθυμεί να αυξήσει την αμπελουργική του εκμετάλλευση παράγοντας προϊόντα προς εμπορία, υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά την αρμόδια ΔΑΟΚ ώστε στα δικαιώματα φύτευσης που θα αποκτήσει είτε από το Εθνικό Αποθεματικό είτε από μεταβίβαση, να περιλαμβάνεται και η έκταση του αμπελοτεμαχίου που προοριζόταν για οικογενειακή κατανάλωση.

Κάθε περίπτωση φύτευσης αμπελώνα δηλώνεται άμεσα στην αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/ Αγροτικής Οικονομίας, η οποία προβαίνει σε πιστοποίηση της φύτευσης και μεριμνά για την εγγραφή του στο Μητρώο, σύμφωνα με τις οδηγίες της Δ/νσης Διαχείρισης Μητρώων. Ο παραγωγός αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποδείξει την ακριβή θέση και έκταση των αμπελοτεμαχίων του. Ως αμπελοτεμάχιο νοείται η συνεχόμενη έκταση του αγροτεμαχίου που καλύπτεται από φυτά αμπέλου και δεν ταυτίζεται πάντα με την έκταση του τεμαχίου. Οποιοδήποτε χαρακτηριστικό εντός του αμπελοτεμαχίου (π.χ. δρόμος,κτήριο, λεκάνη ύδατος, συστοιχίες δέντρων)˙ καθώς και οι εκτάσεις εντός του αγροτεμαχίου χωρίς φυτά αμπέλου, άνω των 100 μ2 πρέπει να εξαιρούνται από την έκταση. Τα μεμονωμένα δέντρα θα μπορούσαν να υπολογίζονται ως έκταση αμπελώνα υπό την προϋπόθεση ότι

(1) δεν επιδοτούνται,

(2) επιτρέπουν την παραγωγή όπως σε αγροτεμάχιο χωρίς δέντρα και

(3) δεν υπερβαίνουν σε πυκνότητα τα 40 δέντρα ανά εκτάριο.

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο συμπληρώνεται το Πρακτικό επιτοπίου ελέγχου δήλωσης αμπελοκαλλιέργειας και επιβεβαιώνονται οι καταγραφές του Αμπελουργικού Μητρώου. Για τον εντοπισμό και την λήψη των συντεταγμένων των κορυφών του αμπελοτεμαχίου χρησιμοποιούνται όργανα προσδιορισμού θέσης με χρήση δορυφόρων (GPS). Κατά την εργασία γραφείου με την χρήση της εφαρμογής τήρησης των μητρώων εισάγονται και ενσωματώνονται τα αποτελέσματα στο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών για τον Ελαιοκομικό Τομέα και το Αμπελουργικό Μητρώο (Σ.Γ.Π Ε.Τ. και Α.Μ.) στην αλφαριθμητική και στην χαρτογραφική βάση του Αμπελουργικού Μητρώου.

 Πηγή : ΥΑ  3323/99635 Δυναμικό παραγωγής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου. ΦΕΚ 2176/07.08.2014 , τεύχος Β΄.

Στην περίπτωση που o παραγωγός δεν έχει στην κατοχή του άλλα αμπελοτεμάχια και επιθυμεί την φύτευση αμπελώνα του οποίου τα προϊόντα προορίζονται αποκλειστικά για οικογενειακή κατανάλωση, η αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/ Αγροτικής Οικονομίας χορηγεί μόνο «Άδεια εγκατάστασης αμπελώνα και προμήθειας αντιφυλλοξηρικών μοσχευμάτων αμπέλου» για έκταση η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) στρέμμα.

Syrah έριζα φυτά

Our Products

Shop

Related Articles

Related

Κριτήρια προτεραιότητας για τη χορήγηση αδειών φύτευσης αμπελιού

Προκειμένου να χορηγηθούν οι άδειες νέας φύτευσης εφαρμόζονται κριτήρια προτεραιότητας όπως αυτά έχουν επιλεγεί για την κάθε περιφέρεια κάθε αγροτεμάχιο λαμβάνει βαθμολογία στο κάθε κριτήριο με βάση τον συντελεστή βαρύτητας W και τον συντελεστή συμμόρφωσης Pt. Η...

read more

Αιτήσεις για άδειες φύτευσης αμπελιού για το 2024

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της Ψηφιακής Υπηρεσίας Υποβολής Αιτήσεων Αδειών Νέων Φυτεύσεων της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ, αίτηση- υπεύθυνη δήλωση από την 1 Σεπτεμβρίου μέχρι και...

read more

Μέχρι 20 Νοεμβρίου 2023 οι αιτήσεις για την αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων της αμπελουργικής περιόδου 2023-2024.

Η περίοδος εφαρμογής της παρέμβασης αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων στην χώρα μας αφορά την αμπελοοινική περίοδο 2023-2024.  Η παρέμβαση καλύπτει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δράσεις: α) την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων,...

read more