Χορήγηση αδειών φύτευσης αμπελιού για το έτος 2019

Για την κατανομή των αδειών φύτευσης αμπελιού για το έτος 2019 ορίζονται τρεις περιφέρειες ως ακολούθως:

– Περιφέρεια Α αποτελούμενη από τις εξής διοικητικές περιφέρειες:

 ΗΠΕΙΡΟΥ,ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ και ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.

-Περιφέρεια Β αποτελούμενη από τις εξής διοικητικές περιφέρειες:

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ,ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

-Περιφέρεια Γ αποτελούμενη από τις εξής διοικητικές περιφέρειες:

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και ΑΤΤΙΚΗΣ.

 Τα διαθέσιμα στέμματα σε επίπεδο περιφερειών Α, Β, και Γ, καθορίζονται στο 1% της φυτεμένης έκτασης των περιφερειών, όπως αυτές ανακοινώνονται στην ετήσια απογραφή έτους.

Εφόσον οι επιλέξιμες αιτήσεις αδειοδότησης που θα υποβληθούν, υπερβαίνουν την έκταση που πρόκειται να χορηγηθεί, η χορήγηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια προτεραιότητας που έχουν επιλεγεί για κάθε Περιφέρεια.

 Για την βαθμολογία που λαμβάνει το κάθε αγροτεμάχιο στο κάθε κριτήριο, θεσπίζονται ο συντελεστής βαρύτητας W και ο συντελεστής συμμόρφωσης Pt.

 Η κατάταξη των επιλέξιμων μεμονωμένων αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά με εφαρμογή του γενικού τύπου:

 Pt=W1*Pt1 +W2*Pt2 + W3*Pt3 + W4*Pt4 + W5*Pt5.

Όπου:
Pt= σύνολο βαθμών που αποδίδονται σε μια συγκεκριμένη μεμονωμένη αίτηση.
W1, W2, W3, W4, W5 = συντελεστής βαρύτητας κριτηρίων.

Pt1, Pt2, Pt3, Pt4, Pt5 = συντελεστής συμμόρφωσης με τα κριτήρια

Όταν η αίτηση περιλαμβάνει περισσότερα του ενός αγροτεμάχια, η βαθμολογία υπολογίζεται για κάθε αιτούμενο αγροτεμάχιο ξεχωριστά.

Η χορήγηση των αδειών νέας φύτευσης γίνεται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης των αιτούντων και έως ότου εξαντληθούν οι εκτάσεις προς κατανομή. Σε περίπτωση που οι διαθέσιμες εκτάσεις εξαντληθούν για μια θέση της κατάταξης στην οποία πολλές αιτήσεις έχουν ισοβαθμήσει, οι υπόλοιπες εκτάσεις κατανέμονται στις αιτήσεις αυτές κατά αναλογία.

Αν μετά τη φύτευση διαπιστωθεί ότι ο παραγωγός χρησιμοποίησε τη χορηγούμενη άδεια φύτευσης καταστρατηγώντας ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια προτεραιότητας για τα οποία η αίτηση του είχε λάβει βαθμολόγηση, τότε η φύτευση χαρακτηρίζεται ως μη εγκεκριμένη και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 46 του κατά εξουσιοδότηση κανονισμού(ΕΕ) 2018/273 της Επιτροπής.

Πηγή : Υπουργική Απόφαση 586/35408 (ΦΕΚ Β΄ 613/26.02.2019) «Τροποποίηση της 609/16822/14-02-2017 υπουργικής απόφασης «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1308/2013, (ΕΕ) αριθμ. 2015/560 και (ΕΕ) αριθμ. 2015/561, σχετικά με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις (ΦΕΚ 600 Β΄)»



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *