Μαλαγουζιά

Νοέ 9, 2019 | ΑΜΠΕΛΙ, ΚΡΑΣΙ

Υποχρεωτικές Δηλώσεις αμπελοοινικών προϊόντων

ΑΜΠΕΛΙ, ΚΡΑΣΙ

Written by torosidiswine

In

 

Όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή οίνου, στην εμφιάλωση αμπελοοινικών προϊόντων, εμπορία αμπελοοινικών προϊόντων πριν το στάδιο της οινοποίησης, καθώς και εμπορία εμφιαλωμένων οίνων, εξαιρουμένων των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, οφείλουν να εγγραφούν στο μητρώο επιχειρήσεων αμπελοοινικού τομέα.

Η εγγραφή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας του Υπ.Α.Α.Τ.

Υποχρεωτικές δηλώσεις αμπελοοινικών προϊόντων

Δήλωση παραγωγής

Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και των συνεταιριστικών οινοποιείων, που παράγουν οίνο/ή και γλεύκος για εμπορικούς σκοπούς ή αναθέτουν την παραγωγή του για λογαριασμό τους, υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης παραγωγής κατά τη σχετική αμπελουργική περίοδο.

Η υποβολή της δήλωσης παραγωγής γίνεται ηλεκτρονικά με  έναρξη την 1η Οκτωβρίου κάθε τρέχοντος έτους και λήξη την 15η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

 

  

 

Η υποβολή της δήλωσης παραγωγής γίνεται ηλεκτρονικά με  έναρξη την 1η Οκτωβρίου κάθε τρέχοντος έτους και λήξη την 15η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

 

 

 

Δήλωση Επεξεργασίας /Εμπορίας

Οι αμπελουργοί, οι παραγωγοί, και οι έμποροι σταφυλιών, χυμού και γλεύκους σταφυλιών οι οποίοι, πριν από τις ημερομηνίες που έχουν ορισθεί για την υποβολή των δηλώσεων παραγωγής και συγκομιδής, έχουν επεξεργαστεί ή διαθέσει στο εμπόριο αμπελοοινικά προϊόντα που προορίζονται για την παραγωγή οίνου υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση επεξεργασίας ή εμπορίας όσον αφορά την αμπελουργική περίοδο κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η επεξεργασία ή η διάθεση στην αγορά.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά  το αργότερο έως τις 10 Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Δήλωση αποθεμάτων

Όλοι οι παραγωγοί οίνου, μεταποιητές, οι εμφιαλωτές και οι έμποροι που διατηρούν αποθέματα -εμφιαλωμένα ή μη- υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε χρόνο δήλωση αποθεμάτων οίνου και γλεύκους που διέθεταν στις 31 Ιουλίου, ανεξαρτήτως του έτους εσοδείας τους

Στις παρακάτω περιπτώσεις μη υποβολής των υποχρεωτικών δηλώσεων εντός των  προβλεπόμενων προθεσμιών προκύπτουν κυρώσεις που έχουν τη μορφή χρηματικού προστίμου και επιβάλλονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο ν. 4235/2014:

α) περιπτώσεις υπέρβασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης κατά 15 εργάσιμες ημέρες το μέγιστο, όπου το ύψος του προστίμου υπολογίζεται σύμφωνα με τον Πίνακα 1.

β) περιπτώσεις όπου δεν έχει υποβληθεί η δήλωση από τον υπόχρεο, όπου το ύψος του προστίμου υπολογίζεται σύμφωνα με τον Πίνακα 2.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΜΠΟΡΙΑΣ/ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
(ΕΚΑΤΟΛΙΤΡΑ)

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
1-5 ημέρες

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
6-15 ημέρες

<100 200 € 400 €
100,1 έως 500 500€ 1.000€
500,1 έως 1.000 1.000 € 1.500 €
> 1.000 1.500 € 2.000 €

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
(ΕΚΑΤΟΛΙΤΡΑ)

ΠΡΟΣΤΙΜΟ

<100 2.000 €
100,1 έως 500 5.000 €
500,1 έως 1.000 7.000 €
> 1.000 10.000 €

Επιπλέον των κυρώσεων που αναφέρονται στον Πίνακα 2, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις/ενδιαφερόμενοι παραγωγοί που δεν υποβάλλουν τις υποχρεωτικές δηλώσεις δεν επωφελούνται των διαφόρων ευεργετημάτων του μέτρου των επενδύσεων σε οινοποιητικές επιχειρήσεις για το οικονομικό έτος που έπεται το έτος υποβολής της αίτησης του.

Πηγή: Απόφαση  2453/235850  ( ΦΕΚ Β , 3673/03.10.2019)Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Καν.(ΕΕ) 2018/273 και του Καν.(ΕΕ) 2018/274 όσον αφορά τις δηλώσεις παραγωγής, επεξεργασίας, εμπορίας και αποθεμάτων στον αμπελοοινικό τομέα.

 

 

Related Articles

Related

Κριτήρια προτεραιότητας για τη χορήγηση αδειών φύτευσης αμπελιού

Προκειμένου να χορηγηθούν οι άδειες νέας φύτευσης εφαρμόζονται κριτήρια προτεραιότητας όπως αυτά έχουν επιλεγεί για την κάθε περιφέρεια κάθε αγροτεμάχιο λαμβάνει βαθμολογία στο κάθε κριτήριο με βάση τον συντελεστή βαρύτητας W και τον συντελεστή συμμόρφωσης Pt. Η...

read more

Αιτήσεις για άδειες φύτευσης αμπελιού για το 2024

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της Ψηφιακής Υπηρεσίας Υποβολής Αιτήσεων Αδειών Νέων Φυτεύσεων της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ, αίτηση- υπεύθυνη δήλωση από την 1 Σεπτεμβρίου μέχρι και...

read more

Μέχρι 20 Νοεμβρίου 2023 οι αιτήσεις για την αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων της αμπελουργικής περιόδου 2023-2024.

Η περίοδος εφαρμογής της παρέμβασης αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων στην χώρα μας αφορά την αμπελοοινική περίοδο 2023-2024.  Η παρέμβαση καλύπτει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δράσεις: α) την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων,...

read more

Our Wines

Shop

Μαλαγουζιά-Chardonnay