Μαλαγουζιά

Νοέ 13, 2023 | ΑΜΠΕΛΙ | 0 comments

Μέχρι 20 Νοεμβρίου 2023 οι αιτήσεις για την αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων της αμπελουργικής περιόδου 2023-2024.

ΑΜΠΕΛΙ | 0 comments

Written by torosidiswine

In

Η περίοδος εφαρμογής της παρέμβασης αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων στην χώρα μας αφορά την αμπελοοινική περίοδο 2023-2024.

 

Η παρέμβαση καλύπτει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δράσεις:

α) την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων, συμπεριλαμβανομένου και του επανεμβολιασμού,

β) την μετεγκατάσταση των αμπελώνων,

γ) τις βελτιώσεις των τεχνικών διαχείρισης των αμπελώνων που συνδέονται με το στόχο της Παρέμβασης.

Οι δράσεις αναλύονται σε συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα πρέπει να επιφέρουν σημαντικές τροποποιήσεις διαρθρωτικού χαρακτήρα στον αμπελώνα.

Οι ανωτέρω αναφερόμενες δράσεις περιλαμβάνουν τα εξής μέτρα:

α) Εκρίζωση- μετεγκατάσταση, που επιμερίζεται σε:

  1. εκρίζωση,
  2. προετοιμασία εδάφους,

iii. αναφύτευση- μετεγκατάσταση

 β) Φύτευση αμπελώνων που περιλαμβάνει:

  1. προετοιμασία εδάφους,
  2. φύτευση (Βάσει άδειας αναφύτευσης σύμφωνα με το άρθρο 66 του κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 1308/2013),

 γ) Επανεμβολιασμός (για την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων),

 δ) Βελτίωση ορισμένων τεχνικών διαχείρισης των αμπελουργικών εκτάσεων που αναλύονται σε:

  1. υποστύλωση
  2. κατασκευή αναβαθμίδων

 

 

 

 

 

 

Για κάθε αμπελουργική περίοδο, για την κατανομή των κονδυλίων στις επιλέξιμες αιτήσεις ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια , μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

α) Νέοι παραγωγοί: Ως νέοι παραγωγοί θεωρούνται οι παραγωγοί που είναι κάτω των 40 ετών και διαθέτουν αμπελοτεμάχια με οινοποιήσιμες ποικιλίες.

β) Εκτάσεις που προορίζονται για αναδιάρθρωση στο πλαίσιο της βιωσιμότητας των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων.

γ) Εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς.

δ) Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες δύναται να παραγάγουν προϊόν ανώτερης ποιότητας:

ε) Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος

στ) Ένταξη για όλα τα μέτρα

 

 

 

Η παρέμβαση αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων δεν καλύπτει την κανονική ανανέωση των αμπελώνων που φτάνουν στο τέλος του κύκλου της φυσικής τους ζωής. Ως κανονική ανανέωση των αμπελώνων που προσεγγίζουν το τέλος της φυσικής τους ζωής, νοείται η αναφύτευση του ίδιου αγροτεμαχίου με την ίδια ποικιλία σύμφωνα με το ίδιο σύστημα αμπελοκαλλιέργειας.

Η παρέμβαση εφαρμόζεται μόνο σε εκτάσεις οι οποίες πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) είναι φυτεμένες με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου ταξινομημένες σύμφωνα με την  2919/95506/ 13-09-2017 υπουργική απόφαση «Ταξινόμηση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου και ποικιλιών σταφιδοποιίας» (ΦΕΚ Β’ 3276),

β) είναι δηλωμένες στο Αμπελουργικό Μητρώο,

γ) έχουν υποβληθεί από τους παραγωγούς για αυτές αλλά και για το σύνολο της αμπελουργικής τους εκμετάλλευσης, δηλώσεις συγκομιδής ή/και δηλώσεις παραγωγής όπου απαιτείται, για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στην Παρέμβαση.

Η επιβεβαίωση της καλής υφιστάμενης καλλιεργητικής κατάστασης του αμπελώνα και η ορθή συντήρησή του πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα του επιτόπιου προενταξιακού ελέγχου σε συνδυασμό με τις υποβληθείσες δηλώσεις συγκομιδής,

δ) έχει υποβληθεί για αυτές Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης το έτος κατάθεσης της αίτησης,

ε) επιβεβαιώνεται η ταυτοποίηση των στοιχείων της αμπελουργικής εκμετάλλευσης του αιτούντα παραγωγού για την Παρέμβαση, μεταξύ του Αμπελουργικού Μητρώου και της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης,

στ) έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εθνικές και ενωσιακές διατάξεις για το σύνολο της αμπελουργικής εκμετάλλευσης,

ζ) η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για συμμετοχή στην Παρέμβαση καθορίζεται σε μισό (0,5) στρέμμα φυτεμένη έκταση που νοείται η έκταση βάσει του άρθρου 42 του κανονισμού (Ε.Ε.) 2022/126,

η) Όταν πρόκειται για αναφύτευση της ίδιας ποικιλίας στο ίδιο αμπελοτεμάχιο πρέπει να υλοποιείται αλλαγή αποστάσεων φύτευσης ή και μεταβολή στον αριθμό των πρέμνων με ελάχιστη ποσοστιαία μεταβολή 20% στις αποστάσεις ή στον αριθμό των πρέμνων, πριν και μετά την αναδιάρθρωση, εκτός άλλης μεταβολής συστήματος διαχείρισης,

θ) εκτάσεις φυτεμένες με τις ποικιλίες «Ξινόμαυρο» και «Νεγκόσκα» στην Π.Ε. Κιλκίς, οι οποίες συμμετέχουν στον οίνο «ΠΟΠ Γουμένισσα», δεν μπορούν να συμμετέχουν στην παρέμβαση για τις δράσεις «εκρίζωση-αναφύτευση με άλλη ποικιλία» και «επανεμβολιασμός» για λόγους προστασίας και διαφύλαξης της αμπελουργικής φυσιογνωμίας της Ζώνης. Μπορούν να συμμετέχουν στη δράση «εκρίζωση-αναφύτευση με ίδια ποικιλία» και στη δράση της αναφύτευσης, εκτάσεις όταν προέρχονται από εκριζώσεις εκτάσεων μόνο με ποικιλίες «Ξινόμαυρο» ή/και «Νεγκόσκα» και όταν πρόκειται να φυτευτούν μόνο με τις ίδιες ποικιλίες «Ξινόμαυρο» ή/και «Νεγκόσκα».

Για τον ίδιο λόγο στην Π.Ε. Αχαΐας οι ποικιλίες «Κορινθιακή» και «Μαυροδάφνη» που συμμετέχουν στον οίνο ΠΟΠ «Μαυροδάφνη Πατρών», καθώς και η ποικιλία «Μοσχάτο Άσπρο» που συμμετέχει στους οίνους ΠΟΠ «Μοσχάτος Πατρών» και «Μοσχάτος Ρίου Πατρών» δεν μπορούν να συμμετέχουν στην Παρέμβαση για τις ίδιες δράσεις. Αντιθέτως οι ποικιλίες Τσάπουρνο στην Π.Ε. Κιλκίς και Κοτσιφολιάτικο στις Π.Ε. Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου επιτρέπεται να συμμετέχουν μόνο στις δράσεις:

  1. εκρίζωση/αναφύτευση με άλλη ποικιλία
  2. ii) επανεμβολιασμός,

θ) στην παρέμβαση εντάσσονται τα αμπελοτεμάχια, όπως καταγράφονται στην υποβληθείσα αίτηση ένταξης από τον παραγωγό (συγκεκριμένης θέσης και έκτασης) για την περίοδο εφαρμογής της παρέμβασης.

Η εγκατάσταση της νέας αμπελοφυτείας πραγματοποιείται:

α) στην ίδια θέση με αυτήν που εκριζώθηκε ή σε διαφορετική τοποθεσία της ίδιας εκμετάλλευσης, σε ένα ή περισσότερα τεμάχια και σε έκταση ισοδύναμη με αυτήν που εκριζώθηκε,

β) σύμφωνα με τα σύγχρονα συστήματα αμπελοκαλλιέργειας με υποστύλωση ή μη,

γ) σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία (υπουργική απόφαση 2454/235853/20-9-2019 Β’ 3645), όπως ισχύει «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1308/2013, (Ε.Ε) , 2018/273 και (Ε.Ε)  2018/274 σχετικά με τη διαχείριση του αμπελουργικού δυναμικού»).

Δικαιούχοι της στήριξης της παρέμβασης αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων, είναι αποκλειστικά αμπελοκαλλιεργητές που κατέχουν αμπελώνες ή άδειες αναφύτευσης ή μετεγκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 66 του κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013.

Δηλαδή μπορούν να είναι Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, που καλλιεργούν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και η έδρα της εκμετάλλευσής τους δύναται να βρίσκεται σε οποιαδήποτε χώρα της Ε.Ε. ή/και διαθέτουν άδεια αναφύτευσης σύμφωνα με το άρθρο 66 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για όσο χρονικό διάστημα ισχύει. Σε κάθε περίπτωση οι άδειες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στήριξη στο πλαίσιο της παρέμβασης, μόνο για όσο χρονικό διάστημα αυτές ισχύουν.

Για ένταξη στην παρέμβαση οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους υποβάλλουν στο ΥΠΑΑΤ, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας, Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η επιλεξιμότητα των αιτήσεων εξετάζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια.

Για κάθε αμπελουργική περίοδο, για την κατανομή των κονδυλίων στις επιλέξιμες αιτήσεις ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια , μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

α) Νέοι παραγωγοί: Ως νέοι παραγωγοί θεωρούνται οι παραγωγοί που είναι κάτω των 40 ετών και διαθέτουν αμπελοτεμάχια με οινοποιήσιμες ποικιλίες.

β) Εκτάσεις που προορίζονται για αναδιάρθρωση στο πλαίσιο της βιωσιμότητας των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων.

γ) Εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς.

δ) Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες δύναται να παραγάγουν προϊόν ανώτερης ποιότητας:

ε) Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος

στ) Ένταξη για όλα τα μέτρα

Η κατάταξη των επιλέξιμων αιτήσεων γίνεται σε επίπεδο χώρας, με εφαρμογή του γενικού τύπου

Pt=W1*Pt1+ W2*Pt2+…… +Wn*Ptn

όπου: Pt= σύνολο βαθμών που αποδίδονται σε μια συγκεκριμένη μεμονωμένη αίτηση

W1, W2., Wn= συντελεστής βαρύτητας κριτηρίων

Pt1, Pt2, Ptn = συντελεστής συμμόρφωσης με τα κριτήρια

 

Κριτήρια Προτεραιότητας | Βαθμολογία

κριτήρια προτεραιότητας | βαθμολογία | αναδιάρθρωση αμπελώνων 2023-2024
κριτήρια προτεραιότητας | βαθμολογία | αναδιάρθρωση αμπελώνων 2023-2024

Σε περίπτωση που τα διαθέσιμα κονδύλια εξαντληθούν για μια θέση της κατάταξης στην οποία πολλές αιτήσεις έχουν ισοβαθμήσει, τα υπόλοιπα κονδύλια κατανέμονται στις αιτήσεις αυτές με βάση την εφαρμογή των ακόλουθων συμπληρωματικών κριτηρίων προτεραιότητας τα οποία ευθυγραμμίζονται με τους στρατηγικούς στόχους της Παρέμβασης:

α) Χορηγείται προτεραιότητα σε αιτήσεις στις οποίες ο παραγωγός αιτείται τη φύτευση στην τελική θέση των κάτωθι γηγενών ποικιλιών: Λευκές: Ασύρτικο, Μαλαγουζιά, Βιδιανό Κόκκινες: Αγιωργίτικο, Ξινόμαυρο, Μαυροδάφνη, Νεγκόσκα Ερυθρωπές: Μοσχοφίλερο

Εάν και μετά την εφαρμογή του ανωτέρω συμπληρωματικού κριτηρίου υπάρχουν ακόμη ισοβαθμίες, τότε

β) Χορηγείται προτεραιότητα σε παραγωγούς κατά αύξουσα σειρά μεγέθους αμπελουργικής εκμετάλλευσης (οινοποιήσιμες ποικιλίες), με σκοπό τη βελτίωση μικρών και κατακερματισμένων εκμεταλλεύσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί υποβάλλουν στο ΥΠΑΑΤ, από την 1η Νοεμβρίου 2023 έως και την 20η Νοεμβρίου 2023, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ, Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση και Αναλυτικό Πίνακα στοιχείων αμπελοτεμαχίων  για ένταξη στην παρέμβαση.

 

Πηγή : Απόφαση 3138/329916 ( ΦΕΚ 6310/ τεύχος Β΄, 06.11.2023 )Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή της παρέμβασης Π2 58.1 «Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων» του αμπελοοινικού τομέα σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της περιόδου 2023- 2024, βάσει του άρθρου 58 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/2115

οικονομική ενίσχυση | αναδιάρθρωση αμπελώνων 2023-2024
οικονομική ενίσχυση | αναδιάρθρωση αμπελώνων 2023-2024

Οι ενδιαφερόμενοι  υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά 

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί υποβάλλουν στο ΥΠΑΑΤ, από την 1η Νοεμβρίου 2023 έως και την 20η Νοεμβρίου 2023, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ, Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση και Αναλυτικό Πίνακα στοιχείων αμπελοτεμαχίων  για ένταξη στην παρέμβαση.

Syrah έριζα φυτά

Our Wines

Shop

Related Articles

Related

Κριτήρια προτεραιότητας για τη χορήγηση αδειών φύτευσης αμπελιού

Προκειμένου να χορηγηθούν οι άδειες νέας φύτευσης εφαρμόζονται κριτήρια προτεραιότητας όπως αυτά έχουν επιλεγεί για την κάθε περιφέρεια κάθε αγροτεμάχιο λαμβάνει βαθμολογία στο κάθε κριτήριο με βάση τον συντελεστή βαρύτητας W και τον συντελεστή συμμόρφωσης Pt. Η...

read more

Αιτήσεις για άδειες φύτευσης αμπελιού για το 2024

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της Ψηφιακής Υπηρεσίας Υποβολής Αιτήσεων Αδειών Νέων Φυτεύσεων της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ, αίτηση- υπεύθυνη δήλωση από την 1 Σεπτεμβρίου μέχρι και...

read more

Άδεια φύτευσης αμπελιού 2023. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 1 Δεκεμβρίου 2022

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2023 , υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ, αίτηση- υπεύθυνη δήλωση μέχρι και την 1η Δεκεμβρίου 2022.  Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σε αυτή...

read more