Κριτήρια επιλεξιμότητας των επενδύσεων στα οινοποιεία.

Για την χρηματοδότηση  των οινοποιείων  , που υλοποιούν επενδύσεις σύμφωνα με το άρθρο 50 του καν ΕΕ 1308/2013 ,για την περίοδο 2019-2013 , καθορίστηκαν τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας :

α) οι δράσεις και οι υποκείμενες ενέργειές τους είναι σαφώς καθορισμένες στις αιτήσεις και περιλαμβάνουν τις αιτούμενες δαπάνες αναλυτικά.
β) οι αιτούμενες δαπάνες των επιμέρους ενεργειών της προτεινόμενης δράσης δεν υπερβαίνουν τις συνήθεις τιμές της αγοράς και για το λόγο αυτό ο φάκελος, εκτός από την περιγραφή τους θα περιλαμβάνει και δύο οικονομικές προσφορές. 
γ) τις εγγυήσεις για τη διασφάλιση επαρκών χρηματοδοτικών πόρων ώστε να υλοποιηθεί αποτελεσματικά η επένδυση.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση τραπεζικού δανεισμού δεν επιτρέπεται η εκχώρηση της ενωσιακής επιδότησης.
δ) τη συνεκτικότητα μεταξύ των προτεινόμενων στρατηγικών και των τεθέντων στόχων και τον πιθανό αντίκτυπο και τη συμβολή στη βελτίωση των συνολικών
επιδόσεων της επεξεργασίας ή της εμπορίας και την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της αγοράς, καθώς και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους.
Για την πιστοποίηση των ανωτέρω οι αιτούντες οφείλουν μαζί με την αίτηση να υποβάλουν μελέτη σκοπιμότητας των επενδύσεων που θα πραγματοποιήσουν καθώς και να παρουσιάσουν ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες μέτρησης της αποτελεσματικότητας των δράσεων τους.

 Δεν είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις που αφορούν σε:
α) επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ενωσιακές και εθνικές διατάξεις για τον αμπελοοινικό τομέα (π.χ υποβολή
δηλώσεων παραγωγής, δηλώσεων συγκομιδής, κ.α) και
ειδικά στις επιχειρήσεις που έχουν στην κατοχή τους παράνομες φυτεύσεις και αμπελουργικές εκτάσεις που έχουν φυτευτεί χωρίς τις προβλεπόμενες στον Καν. (ΕΕ)
1308/2013 άδειες.
β) προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων
γ) αιτήσεις στήριξης νομικών προσώπων τα οποία δεν έχουν συσταθεί έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης και αιτήσεις στήριξης φυσικών προσώπων τα οποία δεν έχουν πραγματοποιήσει έναρξη επιτηδεύματος έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης.
δ) νεοσύστατες επιχειρήσεις που δεν έχουν παραγάγει οίνο μέχρι την 31η Ιουλίου του έτους υποβολής της αίτησης, δηλαδή δεν έχουν καταθέσει δήλωση παραγωγής
την προηγούμενη αμπελουργική περίοδο.
ε) επενδύσεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή έχουν υλοποιηθεί πλήρως πριν την υποβολή από τον δικαιούχο της αίτησης στήριξης, ανεξάρτητα αν όλες οι σχετικές
πληρωμές έχουν γίνει από τον δικαιούχο.

Πηγή : Απόφαση 3005/107013 , ΦΕΚ 3250/08.08.2018 , τεύχος Β΄ του υπουργού αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων : «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για την περίοδο 2019-2023»Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *