Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής

Οι επενδύσεις στις επιχειρήσεις οινοπαραγωγής έχουν εφαρμογή στο σύνολο της χώρας και στοχεύουν :

α) την αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης των παραγόμενων προϊόντων σε συνδυασμό με την βελτίωση της εμπορίας.

β) τη στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ώστε αυτές να διατηρηθούν ή να αναπτυχθούν οικονομικά.

γ) την ενίσχυση συλλογικών δομών (π.χ. Συνεταιρισμοί, Οργανώσεις Παραγωγών, Ενώσεις Οινοπαραγωγών, Διεπαγγελματική Ένωση).

Επιδιώκεται :

α) Η αύξηση του μεριδίου στην αγορά των πιστοποιημένων οίνων (Π.Ο.Π, Π.Γ.Ε., ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΩΝ, ονομασία κατά παράδοση) κατά 5%.

β) Ο αριθμός των επενδυτικών σχεδίων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν να ανέρχονται στα 50 σχέδια ετησίως εκ των οποίων τουλάχιστον τα 20 σχέδια να αφορούν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

γ) Ο αριθμός των επενδυτικών σχεδίων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν τίθεται στα 50 σχέδια ετησίως εκ των οποίων τουλάχιστον τα 5 σχέδια να αφορούν συλλογικές δομές.

Δικαιούχοι της στήριξης που παρέχεται είναι οι οινοποιητικές επιχειρήσεις ή οι οργανώσεις παραγωγών οίνου που παράγουν και διαθέτουν στο εμπόριο προϊόντα οίνου.

Δικαιούχοι μπορεί να είναι και οι οργανώσεις οινοπαραγωγών, ενώσεις δύο ή περισσοτέρων παραγωγών οίνου ή διεπαγγελματικές οργανώσεις.

Χρηματοδότηση του προγράμματος

Το συνολικό ύψος των διαθέσιμων κονδυλίων του προγράμματος επενδύσεων καθορίζεται ανά οικονομικό έτος σύμφωνα με το «Εθνικό Πρόγραμμα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2019-2023», όπως κάθε φορά ισχύει.

Η παρεχόμενη ενίσχυση των οινοποιητικών επιχειρήσεων ανέρχεται :

i. 50% των δαπανών για τις περιφέρειες που έχουν οριστεί ως λιγότερο ανεπτυγμένες. Δηλαδή, οι Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) που ανήκουν στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.

ii. 40% των δαπανών για τις άλλες περιφέρειες πλην των λιγότερο ανεπτυγμένων. Δηλαδή για τις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) που ανήκουν στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής, Κρήτης.

iii. 65% των δαπανών για τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους.

Το υπόλοιπο ποσοστό των πραγματικών δαπανών καλύπτεται με ιδία συμμετοχή των δικαιούχων.

Ως ανώτερο ποσό προγράμματος επένδυσης για κάθε δικαιούχο ορίζεται το ποσό των 350.000 ευρώ και ως κατώτερο το ποσό των 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή συλλογικού φορέα το ανώτερο πόσο της επένδυσης αυξάνεται στις 500.000 ευρώ.

Για την κατανομή των κονδυλίων στις επιλέξιμες αιτήσεις ορίζονται κριτήρια,

κριτήρια προτεραιότητας επενδύσεων σε οινοποιεία

Η κατάταξη των επιλέξιμων αιτήσεων γίνεται σε επίπεδο χώρας, με εφαρμογή του γενικού τύπου:

Pt=W1 *Pt1 + W2 *Pt2 +……+ Wn*Ptn, όπου:

W1, W2…, Wn = συντελεστής βαρύτητας κριτηρίων Pt1, Pt2…., Ptn = συντελεστής συμμόρφωσης με τα κριτήρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας αιτήσεων η κατάταξη των δικαιούχων διενεργείται με βάση το μέγεθος οινοπαραγωγής ώστε να προηγείται ο δικαιούχος με τη μικρότερη οινοπαραγωγή.

Δεν είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις που αφορούν σε:

α) επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ενωσιακές και εθνικές διατάξεις για τον αμπελοοινικό τομέα (π.χ υποβολή δηλώσεων παραγωγής, δηλώσεων συγκομιδής, κ.α) και ειδικά στις επιχειρήσεις που έχουν στην κατοχή τους παράνομες φυτεύσεις και αμπελουργικές εκτάσεις που έχουν φυτευτεί χωρίς τις προβλεπόμενες στον Καν. (Ε.Ε.) 1308/2013 άδειες,

β) προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων ,

γ) αιτήσεις στήριξης νομικών προσώπων τα οποία δεν έχουν συσταθεί έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης και αιτήσεις στήριξης φυσικών προσώπων τα οποία δεν έχουν πραγματοποιήσει έναρξη επιτηδεύματος έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης,

δ) νεοσύστατες παραγωγικές επιχειρήσεις που δεν έχουν παράγει οίνο το έτος υποβολής της αίτησης τους , δηλαδή δεν έχουν υποβάλλει τις απαιτούμενες δηλώσεις συγκομιδής/παραγωγής. 

ε) επενδύσεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή έχουν υλοποιηθεί πλήρως πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης από τον δικαιούχο.

Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο πρόγραμμα υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά, μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής εφαρμογής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ., από την 1η Ιουλίου έως και την 10η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

Πηγή : Υπουργική Απόφαση  1566/122649(ΦΕΚ Β΄ , 2386/19.06.2019)  Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για την περίοδο 2020 – 2023.