Δηλωσεις συγκομιδης 2019

Η υποβολη της δηλωσης συγκομιδης γινεται με χρηση της ψηφιακης υπηρεσιας του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την 1η Αυγούστου κάθε τρέχοντος έτους μέχρι και την 30η Νοεμβρίου του ιδίου έτους.  Όλοι οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες,υποχρεούνται αμέσως μετά το τέλος του τρύγου να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής.

Διευκρινίζεται ότι στους υπόχρεους υποβολής της δήλωσης συγκομιδής περιλαμβάνονται και:

α) οι παραγωγοί οίνου που είναι και κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων και οι οποίοι θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν δήλωση συγκομιδής και εν συνεχεία δήλωση παραγωγής,

β) οι αμπελουργοί/παραγωγοί οίνου που παραδίδουν τη σταφυλική τους παραγωγή σε οινοποιείο προς οινοποίηση και η παραγωγή αυτή τους επιστρέφεται με τη μορφή τελικού προϊόντος. Οι αμπελουργοί σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν δήλωση συγκομιδής και στη συνεχεία δήλωση παραγωγής,

γ) οι αμπελουργοί που είναι μέλη συνεταιριστικού οινοποιείου ή μέλη οργάνωσης παραγωγών αμπελοοινικού τομέα και παραδίδουν το σύνολο ή μέρος της παραγωγής τους στο συνεταιριστικό οινοποιείο ή στο οινοποιείο στο οποίο παραδίδει η οργάνωση παραγωγών.

Οι αμπελουργοί αυτοί διατηρούν το δικαίωμα παρασκευής ποσότητας οίνου μικρότερης από 10 εκατόλιτρα με οινοποίηση για οικογενειακή κατανάλωση εφόσον τα συνεταιριστικά οινοποιεία ή ομάδες υπέχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης παραγωγής.

 Oι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής στις περιπτώσεις όπου:

α) υπάρχει ολοκληρωτική καταστροφή της ετήσιας σταφυλικής παραγωγής εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων ή και άλλων μεμονωμένων περιπτώσεων καταστροφής,
β) κατέχουν νέους αμπελώνες που δεν είναι ακόμη παραγωγικοί.

Απαλλασσονται απο την υποχρεωση υποβολής δηλωσης συγκομιδης οι κατοχοι αμπελουργικων εκμεταλλευσεων με οινοποιησιμες ποικιλιες των οποιων το συνολο της αμπελουργικης τους εκμεταλλευσης ειναι μεχρι και ενα (1) στρεμμα.

Στην περίπτωση που κατά την υποβολή της δήλωσης συγκομιδής, προκύπτει η ανάγκη τροποποίησης/ενημέρωσης των στοιχείων της αμπελουργικής εκμετάλλευσης στο Αμπελουργικό Μητρώο, τότε προκειμένου να είναι δυνατή η υποβολή της δήλωσης συγκομιδής εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας , ο ενδιαφερόμενος υποβάλει συμπληρωματική – τροποποιητική δήλωση αμπελοκαλλιέργειας στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. με την προσκόμιση τυχόν απαιτούμενων δικαιολογητικών/παραστατικών για την ενημέρωση του Αμπελουργικό Μητρώου, κατόπιν του απαιτούμενου ελέγχου.

Στις παρακάτω περιπτώσεις μη υποβολής των δηλώσεων συγκομιδής εντός τις προβλεπόμενης προθεσμίας προκύπτουν κυρώσεις που έχουν τη μορφή χρηματικού προστίμου και επιβάλλονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο ν. 4235/2014:
α) περιπτώσεις υπέρβασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης συγκομιδής κατά 15 εργάσιμες ημέρες το μέγιστο, όπου το ύψος του προστίμου υπολογίζεται σύμφωνα με τον Πίνακα 1.
β) περιπτώσεις όπου δεν έχει υποβληθεί η δήλωση συγκομιδής από τον υπόχρεο, όπου το ύψος του προστίμου υπολογίζεται σύμφωνα με τον Πίνακα 2.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ

 

ΜΕΓΕΘΟΣ
ΣΥΓΚΟΜΙΣΘΕΙΣΑΣ
ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ
(ΚΙΛΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ)

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ
ΔΗΛΩΣΗΣ
ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ
1-5 ημέρες

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ
ΔΗΛΩΣΗΣ
ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ
6-15 ημέρες

έως 1.000

50 €

100 €

από 1.000,1 έως 10.000

200€

500€

από 10.000.1 έως 50.000

300 €

700 €

από 50.001 έως 100.000

500 €

1.000 €

άνω των 100.000

700 €

1.500 €

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ

 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
(ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ)

ΠΡΟΣΤΙΜΟ

1- 10

200 €

10,1 – 30

500 €

30,1 – 50

1.000 €

50,1 – 100

2.000 €

άνω των 100

5.000 €

Επιπλέον των κυρώσεων οι επιχειρήσεις/ενδιαφερόμενοι παραγωγοί που δεν υποβάλλουν δήλωση δεν επωφελούνται των διαφόρων ευεργετημάτων των μέτρων:
α) από το μέτρο των επενδύσεων σε οινοποιητικές επιχειρήσεις για το οικονομικό έτος που έπεται το έτος υποβολής της αίτησης του,

β) από το πρόγραμμα της αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων για ένα ή δύο οικονομικά έτη, ανάλογα με τις διαδοχικές δηλώσεις που έχει υποβάλει,

γ) από το πρόγραμμα επιδότησης των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους για το οικονομικό έτος που έπεται το έτος της αίτησης του.

Οι κυρώσεις που προβλέπονται στον παρόν άρθρο δεν επιβάλλονται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων κατά την έννοια του άρθρο 2 της παραγράφου 2 του Καν. (ΕΕ) 1306/2013.
Προφανή σφάλματα κατά την υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής δύναται να αναγνωρισθούν και να διορθωθούν από την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. κατόπιν αίτησης του παραγωγού και προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών/παραστατικών.

Πηγή: Απόφαση με αριθμό  2454/235853 ( ΦΕΚ Β 3645/01.10.2019)«Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθμ. 2018/273 και ο (Ε.Ε) αριθμ. 2018/274 σχετικά με τη διαχείριση του αμπελουργικού δυναμικού».