Δεν Μεταβιβάζονται Οι Άδειες Αναφύτευσης Οινοποιήσιμων Ποικιλιών Που Χορηγούνται Από Το Έτος 2016.

Άδειες αναφύτευσης είναι οι άδειες φύτευσης αμπελώνων σε έκταση ισοδύναμη, από άποψη καθαρής καλλιέργειας, προς την έκταση που εκριζώθηκε και χορηγείται σε παραγωγούς που έχουν υποβάλει τη σχετική Αίτηση από την 1η Ιανουαρίου 2016.

Οι άδειες αναφύτευσης του παρόντος άρθρου χρησιμοποιούνται στην ίδια εκμετάλλευση στην οποία πραγματοποιήθηκε η εκρίζωση και δεν μεταβιβάζονται.

Η διάρκεια ισχύος τους είναι τρία (3) έτη από την ημερομηνία χορήγησής τους.

Οι αιτήσεις για χορήγηση αδειών αναφύτευσης μπορούν να υποβληθούν μέχρι το τέλος της δεύτερης αμπελοοινικής περιόδου που έπεται αυτής κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η εκρίζωση. Σε περίπτωση μη τήρησης των εν λόγω προθεσμιών δεν χορηγείται άδεια αναφύτευσης.

Δεν χορηγούνται άδειες αναφύτευσης αμπελώνων, στις περιπτώσεις εκρίζωσης μη εγκεκριμένων φυτεύσεων, που αναφέρονται στο άρθρο 71 του Κανονισμού (ΕΚ)αριθ. 1308/2013.

Οι άδειες αναφύτευσης εάν δεν χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος τους εκπίπτουν.

Στην περίπτωση που ο παραγωγός δεν χρησιμοποιήσει την χορηγούμενη άδεια αναφύτευσης σε ποσοστό τουλάχιστον 80% της έκτασης εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου των τριών (3) ετών, τότε υπόκειται σε αποκλεισμό υποβολής νέας αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης για άδεια νέας φύτευσης για τα δύο (2) επόμενα ημερολογιακά έτη εκτός και αν γίνει αποδεκτή ένσταση του για λόγους ανωτέρας βίας.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προτίθεται να προβεί σε εκρίζωση αμπελώνα, για την απόκτηση άδειας αναφύτευσης, υποβάλλει στην αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/ Αγροτικής Οικονομίας στην οποία ανήκει το αμπελοτεμάχιο, σχετική αίτηση , οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του έτους.

Η ανωτέρω αίτηση ελέγχεται διοικητικά και στη συνέχεια εξετάζεται με επιτόπιο έλεγχο παρουσία του αιτούντα ή εκπροσώπου του, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της. Ως ημέρα υποβολής νοείται η ημέρα πρωτοκόλλησης της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία.

Μετά την πραγματοποίηση του επιτόπιου ελέγχου συντάσσονται σχετικά πρακτικά ελέγχου για κάθε ένα από τα προς έλεγχο αγροτεμάχια προκειμένου να είναι δυνατή η εισαγωγή των ευρημάτων του επιτόπιου ελέγχου στο Αμπελουργικό Μητρώο.

Ο αιτών μετά τον επιτόπιο έλεγχο προβαίνει στην εκρίζωση του αμπελώνα χωρίς άλλη ειδοποίηση και ακολούθως ενημερώνει την αρμόδια Υπηρεσία.  Ωστόσο αιτήσεις για χορήγηση άδειας αναφύτευσης μπορούν να υποβληθούν και μετά την πραγματοποίηση της εκρίζωσης. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. θα πρέπει να προβεί σε διοικητικό έλεγχο όπου διαπιστώνεται η ύπαρξη του αμπελώνα μέχρι και δύο αμπελοοινικές περιόδους πριν την ημερομηνία της αίτησης. Ο διοικητικός έλεγχος αφορά την εγγραφή του αμπελοτεμαχίου στο αμπελουργικό μητρώο και τις δηλώσεις συγκομιδής του εν λόγω αμπελοτεμαχίου που θα πρέπει να έχει υποβάλλει ο παραγωγός.

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής / Αγροτικής Οικονομίας μετά από επιτόπιο έλεγχο διαπιστώνει την εκρίζωση, συντάσσει το σχετικό πρακτικό επιτόπιου ελέγχου σύμφωνα και ακολούθως χορηγεί στον αιτούντα άδεια αναφύτευσης.

Η διαδικασία χορήγησης άδειας αναφύτευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το χρονικό διάστημα των τριών μηνών από την υποβολή της αίτησης.

Όλες οι μεταβολές καταγράφονται υποχρεωτικά στο Αμπελουργικό Μητρώο.

Οι άδειες αναφύτευσης που χορηγούνται από τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής /ΑγροτικήςΟικονομίας, καταγράφονται και αποστέλλονται ηλεκτρονικά  μετά το τέλος κάθε αμπελουργικής περιόδου (31 Ιουλίου) και όχι αργότερα από τις 30 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους στη Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας− Τμήμα Αμπέλου και Ελαίας.

Πηγή : Απόφαση 1011/21054 ΦΕΚ Β΄ 486/26.02.2016, «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 2015/560 και (Ε.Ε) αριθ. 2015/561, σχετικά με τη διαχείριση του αμπελουργικού δυναμικού».Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *